≡ Meny

Integritetspolicy

Inledning

Denna webbplats fungerar: Allt är energi.

Det är mycket viktigt för oss att använda vår data Webbplatsbesökare att behandlas med förtroende och att skydda dem på bästa möjliga sätt. Av denna anledning gör vi allt för att följa kraven i GDPR.

Vi förklarar nedan Dir, som oss Din Behandla data på vår webbplats. För att göra detta använder vi ett så tydligt och transparent språk som möjligt Du verkligen förstå, med vad din Data händer.

2. allmän information

2.1 Behandling av personuppgifter och andra villkor

Dataskydd gäller vid behandling av personuppgifter. Personlig betyder all data med vilken Du vara personligt identifierad burk. Detta är till exempel IP-adressen för enheten (PC, laptop, smartphone, etc.) framför Du gerade sittt. Sådana uppgifter behandlas när "något händer med den". Här överförs till exempel IP:n från webbläsaren till vår leverantör och lagras automatiskt där. Detta är då behandling (enligt art. 4 nr 2 GDPR) av personuppgifter (enligt art. 4 nr 1 GDPR).

Dessa och andra juridiska definitioner finns i artikel 4 GDPR.

2.2 Tillämpliga regler/lagar – GDPR, BDSG och TTDSG

Omfattningen av dataskyddet regleras i lag. I det här fallet är dessa GDPR (General Data Protection Regulation) som en europeisk förordning och BDSG (Federal Data Protection Act) som en nationell lag.

TTDSG kompletterar också bestämmelserna i GDPR när det gäller användningen av cookies.

2.3 Den ansvariga

Är ansvarig för databehandlingen på denna webbplats den ansvarigeenligt GDPR. Detta är den fysiska eller juridiska person som ensam eller tillsammans med andra beslutar om ändamålen och medlen för behandling av personuppgifter.

Den ansvariga du når vid:

Allt är energi

Yannick Energie c/o autorenglück.de Franz-Mehring-Str. 15 01237 Dresden

alleistenergie@gmail.com

2.4 Så här behandlas uppgifter i allmänhet på denna webbplats

Som vi redan har konstaterat finns det data (t.ex. IP-adress) som samlas in automatiskt. Dessa data behövs främst för den tekniska tillhandahållandet av hemsidan. Om vi ​​använder personuppgifter eller samlar in andra uppgifter kommer vi att förtydliga detta Du om detta eller be om samtycke.

Övrig personlig information du delar oss medvetet.

Detaljerad information om detta du får längre ner.

2.5 Det är Din rättigheter

GDPR tillåter Du med omfattande rättigheter. Dessa inkluderar till exempel gratis information om ursprung, mottagare och syfte Din lagrade personuppgifter. Förutom detkan du begära rättelse, blockering eller radering av dessa uppgifter eller du klaga till den ansvariga dataskyddsmyndigheten. Ett givet samtycke kan du återkallas när som helst.

Hur dessa rättigheter ser ut i detalj och hur de ska utövas hittar du i det sista avsnittet i denna dataskyddsförklaring.

2.6 Dataskydd – vår syn

För oss är dataskydd mer än bara en syssla! Personuppgifter har stort värde och en noggrann hantering av dessa uppgifter bör vara självklar i vår digitaliserade värld. Förutom det bör du som Webbplatsbesökare själv kunna bestämma vad, när och av vem din Data "hände". Det är därför vi åtar oss att följa alla lagliga regler, endast samla in de uppgifter vi behöver och naturligtvis behandla dem konfidentiellt.

2.7 Delning och radering

Dela och radering av data är också viktiga och känsliga frågor. Det är därför vi vill Du Vi vill i förväg kort informera dig om vår allmänna inställning till detta.

Uppgifterna kommer endast att vidarebefordras baserat på en laglig grund och endast om detta är oundvikligt. Detta kan särskilt vara fallet om det är en så kallad processor och ett orderhanteringsavtal har ingåtts i enlighet med artikel 28 GDPR.

Vi raderar Din Uppgifter när syftet och den rättsliga grunden för behandlingen inte längre gäller och radering inte strider mot några andra rättsliga skyldigheter. Artikel 17 GDPR ger också en "bra" översikt över detta.

All ytterligare information du tar läs denna integritetspolicy och du vänder Om du har specifika frågor, fråga den ansvarige.

2.8 värd

Strato

Strato AG, Otto-Ostrowski-Straße 7, 10249 Berlin.

imprint@strato.de

https://www.strato.de/datenschutz/.

2.9 Rättslig grund

Behandlingen av personuppgifter kräver alltid en laglig grund. GDPR ger följande alternativ i artikel 6, punkt 1, mening 1:

a)Den berörda personen har sin samtycke för behandling av personuppgifter om dig för ett eller flera specifika ändamål;

b)behandlingen är till för att fullgöra en Kontrakt, till vilken den registrerade är avtalspart, eller för genomförande åtgärder före avtal nödvändiga, som görs på begäran av den registrerade;

c)behandlingen ska uppfylla ett krav rättslig skyldighet krävs, den den ansvarigeföremål för;

d)bearbetning krävs för att vitala intressen den registrerade eller annan fysisk person skydda;

e)bearbetningen är nödvändig för att utföra en uppgift som är... allmänt intresse ligger eller sker i myndighetsutövning den ansvarige var överförd;

f)behandlingen är till för att skydda legitima intressen av den ansvarige eller av en tredje part nödvändigt såvida inte den registrerades intressen eller grundläggande rättigheter och friheter som kräver skydd av personuppgifter överväger dem, särskilt om den registrerade är ett barn.

I följande avsnitt kommer vi Dir ange den specifika rättsliga grunden för respektive behandling.

3.Detta är vad som händer på vår hemsida

När du besöker vår webbplats behandlar vi personuppgifter

För att på bästa sätt skydda dessa data mot obehörig störning från tredje part använder vi SSL- eller TLS-kryptering. Denna krypterade anslutning du känner igen kom ihåg det i adressraden din Webbläsaren visar en https:// eller en låssymbol.

Härefter du får reda på vilka uppgifter som samlas in när du besöker vår webbplats, för vilket ändamål och på vilken rättslig grund.

3.1Datainsamling när du besöker webbplatsen

När du går in på webbplatsen lagras information automatiskt i så kallade serverloggfiler. Detta är följande information:

Webbläsartyp och webbläsareversion

Operativsystem som används

hänvisningsadress

Värdnamn för att komma åt datorn

Tidpunkt för begäran server

IP-adress

Dessa uppgifter behövs tillfälligt för att Dir för att kunna visa vår hemsida permanent och utan problem. Dessa uppgifter tjänar i synnerhet följande syften:

Säkerhet för webbplatsens system

Systemstabilitet på webbplatsen

Felsökning av webbplatsen

Upprätta en koppling till webbplatsen

Presentation av hemsidan

Databehandling utförs i enlighet med artikel 6 bokstav f i GDPR och baseras på vårt berättigade intresse av att behandla dessa uppgifter, i synnerhet intresset för webbplatsens funktionalitet och dess säkerhet.

Om möjligt lagras dessa uppgifter pseudonymt och raderas efter att respektive syfte har uppnåtts.

Om serverloggfilerna gör att den registrerade kan identifieras, kommer uppgifterna att lagras under en period av högst 14 dagar. Ett undantag finns när en säkerhetsrelevant händelse inträffar. I detta fall lagras serverloggfilerna tills den säkerhetsrelevanta händelsen har eliminerats och slutligen klargjorts.

Annars kommer den inte att slås samman med annan data.

3.2 Cookies

3.2.1 Allmänt

Denna webbplats använder så kallade cookies. Detta är en datamängd, information som lagras i webbläsaren din lagras på enheten och är relaterad till vår webbplats.

Genom att sätta cookies kan navigeringen på webbplatsen underlättas för besökaren.

I vårt samtyckesverktyg för cookies hittar du all information om cookies som vi använder på vår webbplats (om nödvändigt med ditt samtycke).

3.2.2 Avvisa cookies

Alla cookies som inte är tekniskt nödvändiga kan du hantera direkt via vårt cookie-samtyckesverktyg.

Inställningen av cookies kan förhindras genom att: Du inställningarna din Webbläsare anpassar sig.

här hittar du motsvarande länkar till ofta använda webbläsare:

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-und-website-daten-in-firefox-loschen?redirectslug=Cookies+l%C3%B6schen&redirectlocale=de

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=de

Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/de-de/windows/l%C3%B6schen-und-verwalten-von-cookies-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d

Safari: https://support.apple.com/de-de/guide/mdm/mdmf7d5714d4/web och https://support.apple.com/de-de/guide/safari/sfri11471/mac hittills Du en annan webbläsare användningsområden, rekommenderas att använda namnet din Webbläsare och "Radera och hantera cookies" i en sökmotor och följ den officiella länken din Webbläsare att följa.

Alternativ du kan göra ditt Cookieinställningar även nedan www.aboutads.info/choices/ eller www.youronlinechoices.com hantera.

Vi måste Du Observera dock att omfattande blockering/radering av cookies kan leda till försämringar i användningen av webbplatsen.

3.2.3 Tekniskt nödvändiga kakor

Vi använder tekniskt nödvändiga cookies på denna webbplats så att vår webbplats fungerar felfritt och i enlighet med gällande lagar. De hjälper till att göra webbplatsen användarvänlig. Vissa funktioner på vår webbplats kan inte visas utan användning av cookies.

Beroende på det enskilda fallet är den rättsliga grunden för detta Artikel 6 Stycke 1 Bokstäverna b, c och/eller f GDPR.

3.2.4 Cookies som inte är tekniskt nödvändiga

Vi använder även cookies på vår webbplats som inte är tekniskt nödvändiga. Dessa cookies används bland annat för att analysera webbplatsbesökarens surfbeteende eller för att erbjuda funktioner på webbplatsen som dock inte är tekniskt nödvändiga.

Den rättsliga grunden för detta är Din Samtycke i enlighet med Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR.

Cookies som inte är tekniskt nödvändiga används endast Din Samtyckesuppsättning, den Du Du kan när som helst återkalla ditt samtycke i verktyget för samtycke för cookies burk.

3.3 Databehandling genom användarinmatning

3.3.1 Återuppta kontakten

a)E-post

När Du Kontakta oss via e-post sparka, bearbetar vi Din E-postadress och, om tillämpligt, andra uppgifter som finns i e-postmeddelandet. Dessa lagras på mailservern och delvis på respektive slutenheter. Beroende på frågan är den rättsliga grunden för detta vanligtvis Artikel 6 Stycke 1 Letter f GDPR eller Artikel 6 Stycke 1 Letter b GDPR. Uppgifterna kommer att raderas så snart respektive ändamål inte längre gäller och det är möjligt i enlighet med lagkraven. 

3.4 Cookie Consent Tool

3.4.1 Riktiga kakor banner

För att säkerställa att endast cookies för vilka det finns en laglig grund ställs in på vår webbplats, använder vi Real Cookie Banner samtyckeshanteringsverktyget från devowl.io GmbH, Tannet 12, 94539 Grafling, Tyskland. 

Denna tjänst används för att erhålla samtycke av webbplatsbesökaren att lagra vissa cookies i I seinem Webbläsare eller användningen av vissa tekniker och att dokumentera dem i enlighet med dataskyddsbestämmelser. 

När du går in på den här webbplatsen, från webbplatsbesökaren lämnat samtycke eller återkallande av samtycke som en Real Cookie-bannercookie i webbläsaren av webbplatsbesökaren sparat. För detta ändamål upprättas ingen anslutning till Real Cookie Banner-servrarna. 

Den rättsliga grunden är artikel 6 punkt 1 bokstav c GDPR. Real Cookie Banner används för att erhålla det lagstadgade samtycket för användningen av cookies. 

Bis webbplatsbesökaren begär radering eller Real Cookie Banner själv raderar eller syftet med att lagra uppgifterna inte längre gäller, kommer de insamlade uppgifterna att lagras. De obligatoriska lagstadgade lagringstiderna förblir opåverkade av detta. 

3.5 Nyhetsbrev

3.5.1 Nyhetsbrevets plugin

Vi använder The Newsletter Plugin att tillhandahålla vårt nyhetsbrev. Denna tjänst erbjuds av Web Agile Sas di Fietta Roberto, belägen i Mussolente (VI), via Trieste 8, P. IVA 03809490240

Denna tjänst kan användas för att organisera och analysera sändningen av nyhetsbrev. Uppgifterna som läggs in för att ta emot nyhetsbrevet lagras på tjänstens servrar.  

Med hjälp av The Newsletter Plugin kan interaktioner med nyhetsbrevet analyseras. Dessutom kan omräkningskurser bestämmas och Användare av nyhetsbrevet kan kategoriseras för att anpassa nyhetsbrevet till olika målgrupper.  

Denna analys kan motsägas.  

Den rättsliga grunden för behandlingen är Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Punkt 1 TTDSG. Ditt samtycke kan när som helst återkallas genom att du avregistrerar dig från nyhetsbrevet. Lagligheten av den behandling som redan har skett förblir opåverkad av eventuell återkallelse.  

Uppgifterna kommer att raderas när avtalet mellan oss och The Newsletter Plugin upphör, om inte webbplatsbesökaren återkallar sitt samtycke i förväg. Om så är fallet kommer uppgifterna att raderas från distributionslistan.  

Dessutom kommer e-postadressen efter avanmälan från nyhetsbrevet att lagras på en svartlista separat från annan data under en obestämd tid. Den rättsliga grunden för detta är artikel 6 paragraf 1 lit f GDPR. Det tjänar webbplatsbesökarens intresse såväl som vårt intresse att använda/driva ett nyhetsbrev i enlighet med lagkraven.  

Mer information:  

https://www.thenewsletterplugin.com/legal/privacy.  

3.6 Analys- och spårningsverktyg

3.6.1 Google Analytics

Vi använder Google Analytics på denna webbplats. Google Analytics är en webbanalystjänst. Den här tjänsten erbjuds av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Google Analytics använder cookies användaren att känna igen och därmed analysera användningsbeteende. Dessa cookies sätts endast med samtycke. Samtycke kan återkallas när som helst och hanteras i vårt verktyg för samtycke för cookies.

Den rättsliga grunden för behandlingen är Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Punkt 1 TTDSG.

Informationen som samlas in här överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

När data överförs till USA gäller EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC).

Genom att använda Google Analytics träder IP-anonymisering i kraft. IP-adressen för respektive användare är förkortad inom EU:s (eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) medlemsländer så att den inte längre kan spåras tillbaka till en fysisk person. Dessutom förbinder sig Google till lämpligt dataskydd via Google Ads databehandlingsvillkor och sammanställer en utvärdering av webbplatsanvändning och webbplatsaktivitet och tillhandahåller de tjänster som är kopplade till användning. Google Ads databearbetningsvillkor gäller för företag som omfattas av det europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) General Data Protection Regulation (GDPR), California Consumer Privacy Act (CCPA) eller liknande bestämmelser. 

Ett extra plugin-program för webbläsare kan förhindra att den insamlade informationen (som IP-adressen) skickas till Google och används av Google. Insticksprogrammet och mer information om det du hittar unter https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Annars beror lagringstiden på vilken typ av data som behandlas. Varje kund kan välja hur länge Google Analytics lagrar data innan den raderas automatiskt.

Mer information om hur Google använder data du hittar du hittar även under https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. För alla ytterligare frågor kan du också direkt support-deutschland@google.com kontakt.

3.6.2 Youtube

Vi bäddar in YouTube-videor på den här webbplatsen. YouTube är en videoplattform online. Den här tjänsten erbjuds av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

Sobald Du en video på vår hemsida Start, upprättas en anslutning till YouTubes servrar. YouTube kan placera cookies på enheten efter att ha startat en video av webbplatsbesökaren för att spara inställningar och preferenser och sedan visa personlig reklam. Informationen som erhålls från detta används även för videostatistik, för att förbättra användarvänligheten och förhindra bedrägeriförsök.

Den rättsliga grunden för behandlingen är Artikel 6 Stycke 1 Bokstav a GDPR och § 25 Punkt 1 TTDSG, i den mån detta samtycke ger tillgång till information i slutenheten av användaren eller inkluderar lagring av cookies i enlighet med TTDSG. Detta samtycke kan återkallas när som helst.

Weitere Informationen:

https://policies.google.com/privacy?hl=de.

3.6.3 Google AdSense

Vi använder Google AdSense på denna webbplats. Google AdSense är en tjänst som integrerar annonser på en webbplats. Den här tjänsten erbjuds av Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland.

När du väljer reklam används så kallad "kontextuell information" (t.ex. plats, webbplatsinnehåll) i icke-personifierat läge. Google AdSense använder cookies för att bekämpa bedrägerier och missbruk.

Den rättsliga grunden för behandlingen är Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Punkt 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

När data överförs till USA gäller EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC).

Mer information:

https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/

https://adssettings.google.com/authenticated

https://policies.google.com/technologies/ads

https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

3.7 Sociala medier

3.7.1 Facebook

Delar av det sociala nätverket Facebook är integrerade i denna webbplats. Denna tjänst erbjuds av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland.

Om det sociala medieelementet är aktiverat upprättas en direkt anslutning mellan webbplatsbesökaren och Facebooks servrar och deras IP-adress överförs till Facebook. Har webbplatsbesökaren ett användarkonto, kan besöket på denna webbplats tilldelas motsvarande användarkonto.

Den rättsliga grunden för behandlingen är Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Punkt 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Om personuppgifter samlas in på denna webbplats med hjälp av Facebook och vidarebefordras till Meta är vi och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Habour, Dublin 2, Irland gemensamt ansvariga för databehandling i enlighet med artikel 26 GDPR . Detta gemensamma ansvar är begränsat uteslutande till insamling och vidarebefordran av data till Facebook. Det finns en överenskommelse om gemensam behandling för detta ändamål:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Vi ansvarar för att tillhandahålla dataskyddsinformation vid användning av Facebook-verktyget och för att integrera verktyget på motsvarande webbplats på ett dataskyddssäkert sätt. Facebook, å andra sidan, är ansvarig för datasäkerheten för sina produkter. Av detta följer att rättigheterna för de som berörs med avseende på de uppgifter som behandlas av Facebook ska göras gällande direkt hos Facebook.

När data överförs till USA gäller EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC).

Weitere Informationen:

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

https://www.facebook.com/policy.php

https://de-de.facebook.com/privacy/explanation.

3.7.2 Instagram

Delar av det sociala nätverket Instagram är integrerade i denna webbplats. Denna tjänst erbjuds av Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland.

Om elementet sociala medier är aktiverat skapas en direkt koppling mellan webbplatsbesökaren och Instagram-servrarna och dess IP-adress överförs till Instagram. Har webbplatsbesökaren ett användarkonto, kan besöket på denna webbplats tilldelas motsvarande användarkonto. Som webbplatsoperatörer har vi ingen kunskap om innehållet i de överförda uppgifterna.

Den rättsliga grunden för behandlingen är Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Punkt 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

Om personuppgifter samlas in på denna webbplats med hjälp av Facebook eller Instagram och vidarebefordras till Meta är detta fallet webbplatsoperatören och Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Habour, Dublin 2, Irland är gemensamt ansvariga för databehandling i enlighet med artikel 26 GDPR. Detta gemensamma ansvar är begränsat uteslutande till insamling och vidarebefordran av data till Facebook eller Instagram. Det finns en överenskommelse om gemensam behandling för detta ändamål:

https://www.facebook.com/legal/controller_addendum.

Webbplatsoperatören ansvarar för att tillhandahålla dataskyddsinformation vid användning av Instagram-verktyget och för den dataskyddssäkra integrationen av verktyget på motsvarande webbplats. Facebook och Instagram är å andra sidan ansvariga för datasäkerheten för sina produkter. Av detta följer att rättigheterna för de som berörs med avseende på de uppgifter som behandlas av Facebook eller Instagram måste hävdas direkt hos Facebook eller Instagram.

När data överförs till USA gäller EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC).

https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum

https://de-de.facebook.com/help/566994660333381

https://www.facebook.com/policy.php

https://instagram.com/about/legal/privacy/.

3.8 Tredje parts innehåll

3.8.1 Vimeo

Denna webbplats använder Vimeo. Vimeo är ett plugin som möjliggör integration av videor från Vimeos videoplattform. Den här tjänsten erbjuds av Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA.

Om en webbplats besöks som integrerar Vimeo-videor med denna tjänst upprättas en anslutning till Vimeos servrar. Här bestämmer Vimeo från vilken webbplats och med vilken IP-adress anslutningen upprättas.

Vi har konfigurerat Vimeo så att inga cookies lagras och ingen spårning av användaraktivitet sker.

Den rättsliga grunden för behandlingen är Artikel 6 Stycke 1 Letter a GDPR och Section 25 Punkt 1 TTDSG. Samtycke kan återkallas när som helst.

När data överförs till USA gäller EU-kommissionens Standard Contractual Clauses (SCC).

Mer information:

https://vimeo.com/privacy.  

4. Detta är också viktigt

Till sist skulle vi vilja Du detaljerad och detaljerad om Din informera rättigheter och Dir berätta hur Du Du kommer att informeras om ändringar i dataskyddskraven.

4.1 Din Rättigheter i detalj

4.1.1 Rätt till information enligt artikel 15 GDPR

Du kan Begär information om huruvida personuppgifter från Dir bearbetas. Om detta är fallet, kan du begära ytterligare information om på vilket sätt behandlingen går till. En detaljerad lista hittar du i artikel 15 punkt 1 Bokstäverna a till h GDPR.

4.1.2 Rätt till rättelse enligt artikel 16 GDPR

Denna rätt inkluderar rättelse av felaktiga uppgifter och komplettering av ofullständiga personuppgifter.

4.1.3 Rätt till radering enligt artikel 17 GDPR

Denna så kallade "rätt att bli glömd" finns Dir rätten att under vissa förutsättningar begära radering av personuppgifter av den ansvarige. Detta är i allmänhet fallet om syftet med databehandlingen inte längre gäller, om samtycket har återkallats eller om den initiala behandlingen skett utan laglig grund. En detaljerad lista över skäl hittar du i artikel 17 punkt 1 Bokstäverna a till f GDPR. Denna "rätt att bli bortglömd" motsvarar också skyldigheten för den ansvarige enligt artikel 17 i GDPR att vidta lämpliga åtgärder för att få till en allmän radering av uppgifterna.

4.2 Rätt till begränsning av behandling enligt artikel 18 GDPR

Denna rätt är kopplad till de villkor som anges i artikel 18 punkterna a–d.

4.2.1 Rätt till dataportabilitet enligt artikel 20 GDPR

Detta reglerar den grundläggande rätten att få dina egna uppgifter i en gemensam form och att överföra dem till en annan ansvarig. Detta gäller dock endast uppgifter som behandlas baserat på samtycke eller avtal i enlighet med artikel 20 punkt a och b och i den mån detta är tekniskt möjligt.

4.2.2 Rätt att göra invändningar enligt artikel 21 GDPR

Du kan i princip bearbetningen Din invända mot personuppgifter. Detta gäller särskilt om Din Intresset av att invända väger tyngre än den personuppgiftsansvariges legitima intresse av behandlingen och om behandlingen avser direktreklam och/eller profilering.

4.2.3 Rätt till ”beslut i enskilda fall” enligt artikel 22 GDPR

Du har i princip rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart baseras på automatiserad behandling (inklusive profilering). Dir har rättsverkan på eller Du likaså väsentligt försämrad. Denna rättighet finner dock även begränsningar och tillägg i artikel 22 och 2 GDPR.

4.2.4 Ytterligare rättigheter

GDPR inkluderar omfattande rättigheter att informera tredje part om eller hur Du har hävdat rättigheter enligt artiklarna 16, 17, 18 GDPR. Detta är dock endast i den mån detta är möjligt eller kan genomföras med rimlig ansträngning.

Vi skulle vilja Du igen vid det här laget Din Rätten att återkalla samtycke som ges i enlighet med artikel 7 paragraf 3 GDPR. Detta påverkar dock inte lagligheten av den behandling som utförts fram till dess.

Dessutom skulle vi vilja Du fortfarande uppe också Din Rättigheter enligt 32 §§ ff BDSG, vars innehåll i stort sett är identiskt med de rättigheter som nyss beskrivits.

4.2.5 Rätt att klaga enligt artikel 77 GDPR

Du har även lagen du att klaga till en datatillsynsmyndighet om Du åsikten bistatt en bearbetning av du berörda personuppgifter bryter mot denna förordning.

5. Vad händer om GDPR avskaffas imorgon eller andra förändringar sker?

Den aktuella statusen för denna dataskyddsförklaring är 14.09.2023. Så snart vi ändrar denna integritetspolicy kommer vi att göra det Du Läs mer om det på vår hemsida.

6. Riktiga kakbanners

Vi använder samtyckesverktyget "Real Cookie Banner" för att hantera cookies och liknande tekniker som används (spårningspixlar, webbfyrar, etc.) och för att ge samtycke i detta avseende. Detaljer om hur "Real Cookie Banner" fungerar finns på https://devowl.io/de/rcb/datenverarbeitung/.

Den rättsliga grunden för behandling av personuppgifter i detta sammanhang är artikel 6 (1) (c) GDPR och artikel 6 (1) (f) GDPR. Vårt berättigade intresse är hanteringen av cookies och liknande tekniker som används och relevanta samtycken.

Tillhandahållande av personuppgifter är varken avtalsenligt eller nödvändigt för ingående av ett avtal. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar personuppgifterna kan vi inte hantera dina samtycken.